De rechtsverhouding tussen HUMAN MINDS NV, met zetel Kortrijksesteenweg 88, KBO nr BE 0793.562.245 (hierna HUMAN MINDS genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van HUMAN MINDS. HUMAN MINDS behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

 

1. Soorten opleidingen

1.1. ​‘Open Opleidingenzijn opleidingen waaraan de klant, al dan niet gelijktijdig samen met andere klanten kan deelnemen. Hieronder vallen onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is:

  • One-off opleidingen’ zijn eenmalige en klassikale Open Opleidingen.
  • Online Opleidingenzijn Open Opleidingen die digitaal gevolgd kunnen worden.
  • Opleidingsformuleszijn specifieke pakketten of formules van Open Opleidingen (zoals bijvoorbeeld het jaartraject, genaamd 'Expert Program', op basis van vooraf aangekochte credits met betrekking tot de aangeboden opleidingen).

 

1.2. ‘In-company Opleidingen’ zijn opleidingen waaraan enkel werknemers of relaties van de klant kunnen deelnemen. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat HUMAN MINDS geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. HUMAN MINDS neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

Naar Open Opleidingen en In-company Opleidingen wordt hierna gezamenlijk verwezen als de “Opleidingen” en elk afzonderlijk als een “Opleiding”.

                    

2. Open Opleidingen

2.1. Inschrijving

Elke inschrijving aan een Open Opleiding door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen HUMAN MINDS en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door HUMAN MINDS. Na deze bevestiging zendt HUMAN MINDS een factuur. 

 

2.2. Betalingsmodaliteiten

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Voor Open Opleidingen geldt dat het bedrag van elke factuur dat niet betaald is bij aanvang van de Opleiding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. HUMAN MINDS behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al de Opleidingsformules het principe der vooruitfacturering te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs. 

Eventuele toegekende kortingen zijn niet combineerbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en met uitzondering van de KMO Portefeuille, ook hier mits uitdrukkelijke vermelding dat KMO Portefeuille mogelijk is.

 

2.3. Duur en Annulering

Indien de klant verhinderd is voor een Open Opleiding kan de klant zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een andere persoon. De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een Open Opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Open Opleiding, mits dit schriftelijk tot 15 kalenderdagen voor het begin van de Open Opleiding verstuurd wordt. Nadien is de volledige prijs van de Open Opleiding verschuldigd. Indien de klant de inschrijving annuleert nadat deze door HUMAN MINDS is gewijzigd op verzoek van de klant, is de volledige prijs van de Open Opleiding verschuldigd. HUMAN MINDS behoudt zich het recht om voor alle wijzigingen op vraag van de klant een administratieve kost in rekening te brengen.

De duurtijd van een Opleidingsformule wordt automatisch vernieuwd voor telkens opeenvolgende periodes gelijk aan de initieel overeengekomen periode, tenzij de klant uiterlijk 1 maand voor de vervaldag van de Opleidingsformule zijn opzegging schriftelijk betekent aan HUMAN MINDS. Elke annulering van de bestelling van een Opleidingsformule door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door HUMAN MINDS te worden aanvaard. De bestelling van een Opleidingsformule kan uitsluitend geannuleerd worden indien op het moment van annulering de Opleidingsformule nog niet in gebruik is genomen. In geval van annulering van de bestelling van een Opleidingsformule is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de geannuleerde bestelling. Indien de klant zijn inschrijving voor een specifieke opleiding binnen de Opleidingsformule wenst te annuleren, zijn de regels met betrekking tot annulering van deze specifieke opleiding van toepassing.  Voor de aankoop van persoonlijke Opleidingsformules geldt dat deze persoonlijk en individueel zijn en niet kunnen overgedragen worden aan een andere persoon. In dergelijk geval kan de klant zich voor zijn deelname ook niet laten vervangen door een andere persoon.

 

2.4. Opnames van Online Opleidingen

De inschrijving voor een Opname van een Online Opleiding kan niet geannuleerd worden. Deze inschrijving is persoonlijk en individueel, en kan niet overgedragen worden aan een andere persoon. In dergelijk geval kan de klant zich voor zijn deelname ook niet laten vervangen door een andere persoon.                                                                                                                        

 

3. In-company Opleiding 

3.1. Inschrijving

Voor In-company Opleiding komt de Overeenkomst tussen HUMAN MINDS en de klant slechts tot stand na ondertekening van een specifiek contract. Voor het te betalen bedrag vermeld in het contract ontvangt de klant een factuur op het einde van de maand waarin de In-company Opleiding plaatsvond. Bij In-company Opleidingen gespreid over een langere periode wordt maandelijks het aantal gepresteerde dagen gefactureerd.

 

3.2. Organisatie 

Voor In-company Opleidingen wordt aan de klant een voorstel gedaan gebaseerd op de informatie waarover HUMAN MINDS tot dan toe beschikt. De klant garandeert aan HUMAN MINDS dat deze informatie, noodzakelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de In-company Opleiding, volledig en juist is. HUMAN MINDS geeft de In-company Opleidingen vanuit een onafhankelijke opstelling en houdt zich aan het programma dat ontwikkeld werd op basis van het overleg tussen HUMAN MINDS en de klant. De klant bezorgt HUMAN MINDS tijdig alle documenten en gegevens die HUMAN MINDS nodig heeft om de In-company Opleiding te kunnen uitvoeren volgens de afgesproken planning. Tijdens de geplande opleidingsdagen moeten de medewerkers van de klant die deelnemen aan de In-company Opleiding volledig beschikbaar zijn. De medewerkers van de klant die deelnemen aan de In-company Opleiding moeten de kans krijgen om tijdens de werkuren opdrachten uit te voeren die betrekking hebben op de In-company Opleiding. De klant betrekt pas derden bij de In-company Opleiding na goedkeuring door HUMAN MINDS.

 

3.3. Betalingsmodaliteiten 

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Voor In-company Opleidingen geldt dat het bedrag van elke factuur dat niet betaald is binnen de 14 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00.

 

3.4. Annulering 

Voor In-company Opleidingen geldt de volgende regeling. De klant kan kosteloos annuleren tot 5 weken voor het begin van de In-company Opleiding. Bij annulering tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de In-company Opleiding betaalt de klant 50 % van het bedrag vermeld in het contract. Bij annulering minder dan 2 weken voor het begin van de In-company Opleiding blijft het volledige bedrag vermeld in het contract verschuldigd. De klant betaalt, bij annulering minder dan 5 weken voor het begin van de In-company Opleiding, ook alle kosten die door HUMAN MINDS reeds gemaakt werden bij de voorbereiding van de In-company Opleiding (bv. voorbereidingstijd van de trainer, reservatiekosten van leslokalen,… ).

De klant kan de geplande Opleidingsdagen van een In-company Opleiding kosteloos verschuiven tot 5 weken voor het begin van de geplande Opleidingsdagen. Bij verschuiving van de geplande Opleidingsdagen van een In-company Opleiding tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de geplande Opleidingsdagen betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 25 % van de lesdagvergoeding. Als de klant de geplande Opleidingsdagen van een In-company Opleiding verschuift minder dan 2 weken voor het begin van de geplande Opleidingsdagen, betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 50 % van de lesdagvergoeding. Bij verschuiving van de geplande Opleidingsdagen van een In-company Opleiding minder dan 5 weken voor het begin van de geplande Opleidingsdagen betaalt de klant ook alle kosten die door HUMAN MINDS reeds gemaakt werden voor reservatie van leslokalen m.b.t. deze In-company Opleiding. Bovendien moet de nieuwe datum van de In-company Opleiding die wordt afgesproken tussen HUMAN MINDS en de klant vallen binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum. Er wordt 1 keer een verschuiving van de geplande Opleidingsdagen van een In-company Opleiding toegestaan, in het geval van een 2de verschuiving, gelden de voorwaarden in verband met de annulering van een In-company Opleiding, zoals hierboven omschreven.                                                                                                                                                                                                                                

4. Commerciële documenten en aanbiedingen van HUMAN MINDS scheppen geen verbintenissen in hoofde van HUMAN MINDS. 

                                                                                             

5. Alle prijzen van HUMAN MINDS zijn (behoudens anders vermeld) exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen HUMAN MINDS en de klant.

 

6. HUMAN MINDS is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van HUMAN MINDS te voldoen, kan HUMAN MINDS alle deelnames door de klant aan Open Opleidingen en/of de verdere uitvoering van In-company Opleidingen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten

 

7. HUMAN MINDS behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst. HUMAN MINDS behoudt zich tevens het recht voor de factureringsperiodiciteit te wijzigen, om te schakelen van delivery-based facturering (= factuur per verzonden item) naar time-based facturering (= factuur voor een bepaalde periode) of omgekeerd, het principe van gegroepeerde facturering (= facturering van verschillende Overeenkomsten middels één factuur) toe te passen en, in het algemeen, de factureringswijze te wijzigen. Elke afwijking op de door HUMAN MINDS vastgelegde factureringsperiodiciteit moet door de klant schriftelijk worden aangevraagd en wordt slechts na uitdrukkelijk akkoord van HUMAN MINDS  toegestaan. Dergelijke afwijking kan aanleiding geven tot het aanrekenen van een meerkost per op te stellen factuur

 

8. HUMAN MINDS heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van HUMAN MINDS.

 

9. HUMAN MINDS zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de recentelijke ontwikkelingen, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van HUMAN MINDS) kan HUMAN MINDS de Opleidingen annuleren, of de inhoud, datum/data, locatie of uitvoering (klassikaal/online) wijzigen. Buiten de gevallen van overmacht heeft HUMAN MINDS het recht om een geplande, nog niet gestarte opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of lesplaats, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. In al deze gevallen kan de klant zijn Opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. HUMAN MINDS heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien HUMAN MINDS meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Opleiding noodzakelijk is.

 

10. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door HUMAN MINDS krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van HUMAN MINDS beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. HUMAN MINDS is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. HUMAN MINDS is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is HUMAN MINDS aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van HUMAN MINDS wordt weerhouden, is HUMAN MINDS er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

 

11. De rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, de ondernemingsrechtbank te Gent en het vredegerecht van het tweede kanton te Gent zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en HUMAN MINDS kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

                                   

12. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of HUMAN MINDS.

 

13. ​De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van HUMAN MINDS, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies en dergelijke.

 

14. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van HUMAN MINDS. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door HUMAN MINDS aangeboden opleidingen en/of promotiecampagnes in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en HUMAN MINDS. De contactgegevens van de klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant eveneens door HUMAN MINDS overgemaakt aan derden (zakelijke partners en dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden. In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en HUMAN MINDS zullen de gegevens van de klant uitsluitend verwerkt worden door HUMAN MINDS en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. HUMAN MINDS zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor. Zo zullen volgende persoonsgegevens door HUMAN MINDS gedeeld kunnen worden (in de vorm van een deelnemerslijst) met de trainer en andere deelnemers van de specifieke opleiding waarvoor de klant zich ingeschreven heeft: naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam. Daarenboven kan HUMAN MINDS tijdens bepaalde opleidingen beeldmateriaal maken, dat nadien via de communicatiekanalen van HUMAN MINDS gebruikt kan worden.Indien de klant niet opgenomen wenst te worden in de deelnemerslijst of niet op beeldmateriaal wenst te verschijnen, dient hij dit aan te geven bij inschrijving via privacy@humanminds.be.

                                                                                                                                        

15. HUMAN MINDS zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden. De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval HUMAN MINDS het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van HUMAN MINDS die viadeze link kan bekomen worden of viacontact met HUMAN MINDS of via de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.

 

16. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. 

 

17. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door HUMAN MINDS houdt geenszins een afstand van recht in.